Transfer în străinătate a pensiilor militare de stat

COMUNICAT

cu privire la transferul în străinătate a pensiilor militare de stat

Potrivit art. 69 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, „Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condițiile legii.”

Condițiile pentru transferul în străinătate al drepturilor de pensie militară de stat sunt:

– drepturile de pensie să fie în plată;

– pensionarii militari să nu aibă domiciliul în România.

Pentru ca transferul să poată fi realizat, este necesar ca pensionarul militar care nu are domiciliul în România să transmită instituției noastre următoarele informații:

– numele, prenumele şi adresa beneficiarului;
– document oficial de la unitatea bancară, în original și tradus în limba română, în care să se regăsească următoarele:

~ denumirea şi adresa băncii beneficiarului;
~ cod de identificare bancară SWIFT;
~ numărul de cont internaţional bancar;

– acordul beneficiarului privind comisioanele generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat;
– dovada domiciliului în străinătate.

Începând cu data de 01.01.2020, pensionarii militari care optează pentru transferul în străinătate al drepturilor de pensie militară de stat trebuie să transmită, pentru întreaga perioadă a opțiunii, până la finalul lunilor ianuarie și iulie, certificatul de viață completat corespunzător.

Descarcare document .

Informare privind depunerea declarației 230 de către pensionarii M.A.I.

COMUNICAT

cu privire la depunerea declarației 230 privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. S/47/04.05.2017 privind constituirea organelor fiscale competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în aplicarea Normelor metodologice de aplicare a art. 78, 79, 81, 102 și 147 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, aprobate prin H.G. nr. S/969/2016, vă comunicăm următoarele:

– la nivelul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., al cărui conducător are calitatea de ordonator terțiar de credite, s-a constituit organ fiscal competent doar pentru personalul propriu în activitate, pentru veniturile din salarii;

– conform ordinului m.a.i. nr. S/47/2017 privind constituirea organelor fiscale competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în aplicarea Normelor metodologice de aplicare a art.78, 79, 81, 102 și 147 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. S/969/2016 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la Casa de Pensii Sectorială nu a fost constituit organ fiscal competent pentru personalul care are calitatea de pensionar militar provenit din Ministerul Afacerilor Interne;

– în anul 2019 s-a depus la A.N.A.F. Sector 4, referitor la anul de raportare 2018, pentru veniturile din pensii, declaratia 205 ”Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, conform OPANAF 48/11.01.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Având în vedere cele mai – sus menționate și ținând cont de dispozițiile art.5, alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. S/969/2016, personalul (pensionat) care în anul fiscal precedent a realizat venituri din pensii la casele de pensii sectoriale depune cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din pensii la organul fiscal ( instituțiile finanțelor publice) în a cărui rază teritorială își are domiciliul, potrivit legii.

Descarcare document.

Acordare ajutor de deces

Potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, “În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi: …b) ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familiei acestuia…” și alin. (2) al aceleiași norme juridice ”Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.”

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 83 din aceeaşi lege, ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Documentele justificative sunt următoarele:

– cererea pentru acordarea ajutorului de deces;
– certificat de deces, în original şi în copie;
– actul de identificare al solicitantului, în original şi în copie;
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, în original şi în copie;
– acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original;
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că membru de familie al pensionarului nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
– extrasul de cont al solicitantului, în cazul în care doreşte virarea contravalorii ajutorului de deces în cont bancar (doar în cazul când cererea se depune la inspectoratele județene de poliție);
– procură specială, în cazul în care ajutorul de deces se achită mandatarului desemnat de către persoana îndreptăţită.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, însoțită de toate documentele justificative, astfel cum sunt menționate anterior, se depune la orice inspectorat județean de poliție sau la ghișeul de relații cu publicul din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., restituindu-se solicitantului documentele depuse în original (cu excepția actelor din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces).

Descarcare document.

Indexare pensii militare de stat începând cu 01.01.2019

Începând cu data de 01.01.2019, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. indexează drepturile de pensie militară de stat aflate în plată la data de 31.12.2018 cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată¹ și comunicat de Institutul Național de Statistică², respectiv 1,3%.

La data de 01.01.2019 ultima rată medie anuală a inflației cunoscută este cea aferentă anului 2017.

Procedura de indexare respectă prevederile art. 84 pct. 1 și 2 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prin care a fost modificat art. 59 și art. 60 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 74 alin (2) din Legea nr. 223/2015 operațiunea de indexare nu constituie o modificare a drepturilor de pensie militară de stat sens în care nu se emit decizii.

Începând cu luna ianuarie 2019, pensionarilor aflați în plată la data de 31.12.2018, li se vor achita drepturile de pensie astfel indexate.


¹01.01.2019

²www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date

Descarcare document.

Valorificare Semn Onorific În Serviciul Patriei

Începând cu data de 01.12.2018, prin O.M.A.I. nr. 134/2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari și prin O.M.A.I. nr. 135/2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru 15 ani, 20 ani și 25 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, împliniți până la data emiterii acestor ordine.

Având în vedere prevederile Legii nr. 149/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, prin ordinele ministrului afacerilor interne menționate anterior au fost valorificate și perioadele în care personalul M.A.I. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist.

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. a emis decizii prin care a fost acordat beneficiarilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, sporul cuvenit de 10%, 15% şi, respectiv, 20% la cuantumul pensiei brute, începând cu data de 01.12.2018.

Începând cu luna ianuarie 2019, pensionarilor aflați în plată, cărora le-au fost emise astfel de decizii, li se vor achita drepturile de pensie care includ cuantumul aferent sporului menționat anterior, iar în luna februarie, împreună cu drepturile de pensie, li se va achita cuantumul acestui spor cuvenit pentru luna decembrie 2018.

Descarcare document.

Completare activități de actualizare a drepturilor de pensie

În legătură cu activitatea de actualizare a drepturilor de pensie generată de prevederile art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, potrivit căruia cuantumul brut al soldelor de funcție a cadrelor militare a fost majorat cu 15% începând cu data de 30.06.2017, aducem la cunoștință următoarele:

PENSIONARII AFLAȚI ÎN EVIDENȚELE CASEI DE PENSII SECTORIALE A M.A.I. CARE AU FORMULAT CERERI DE ACTUALIZARE ÎN PERIOADA 30.06.2017 – PREZENT NU TREBUIE SĂ MAI TRANSMITĂ INSTITUȚIEI NOASTRE ALTE ASEMENEA SOLICITĂRI.

Cererile depuse în acest interval vor fi analizate potrivit aspectelor detaliate în comunicatul publicat pe site-ul www.casapensii.mai.gov.ro în data de 03.05.2018.

Activități de actualizare a drepturilor de pensie

În perioada următoare Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va desfășura activități de actualizare a drepturilor de pensie având în vedere următoarele principii:

– Temeiul de drept este reprezentat de art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, potrivit căruia cuantumul brut al soldelor de funcție a cadrelor militare a fost majorat cu 15% începând cu data de 30.06.2017, coroborat cu art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în forma legislativă din data de 30.06.2017.

Actualizarea se realizează asupra cuantumului brut al soldei de funcție (element component al bazei de calcul în baza căreia se determină cuantumul brut al pensiei) existent la data de 30.06.2017 și nu asupra cuantumului brut al pensiei militare de stat rezultat/menținut în plată ca urmare a recalculării/stabilirii drepturilor de pensie.

– Având în vedere dispozițiile art. art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, în forma legislativă din data de 30.06.2017, respectiv faptul că în anul în care pot fi aplicate atât prevederile legale privind indexarea/majorarea pensiilor militare de stat, cât şi cele privind actualizarea, se aplică dispoziţiile cele mai favorabile, astfel încât, în anul 2017, pensionarul să beneficieze fie de actualizarea soldei de funcție (element component al bazei de calcul în baza căreia se determină cuantumul brut al pensiei), fie de majorarea a cuantumului brut al pensiei militare de stat aflat în plată cu procentul de 5,25% prevăzut de art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

– Actualizarea se face la cerere pentru beneficiarii Legii nr. 223/2015 prevăzuţi la punctele 1 şi 2 de mai jos ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de 01.01.2016 și din oficiu pentru cei ale căror drepturi de pensie au fost deschise în perioada 01.01.2016 – 29.06.2017.

– Se emite decizie de actualizare a drepturilor la pensie potrivit art. 74 din Legea nr. 223/2015.

– Diferențele aferente intervalului cuprins între data de 30.06.2017 și data emiterii deciziei de actualizare vor fi achitate odată cu pensia pe luna următoare, moment la care se intră în plată cu noul cuantum al pensiei actualizat.

– În cazul în care, în urma actualizării, cuantumul brut al pensiei este mai mic decât cuantumul brut menținut în plată potrivit art. 111 din Legea nr. 223/2015 (cuantumul mai avantajos) ca urmare a recalculării pensiei militare de stat, se păstrează în plată cuantumul mai avantajos.

Categorii de pensionari analizaţi în procesul de actualizare:

1. Pensionari care la data trecerii în rezervă dețineau grad militar și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din perioada în care aceștia au beneficiat de drepturi salariale specifice funcțiilor militare – beneficiază de actualizare. În categoria aceasta intră şi pensionarii aflaţi în evidenţele C.P.S. care provin de la S.R.I. şi M.Ap.N.

2. Pensionari care la data încetării raporturilor de serviciu dețineau grad profesional și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din perioada în care aceștia au beneficiat de drepturi salariale specifice funcțiilor militare – beneficiază de actualizare.

3. Pensionari care la data trecerii în rezervă dețineau grad militar și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din drepturi salariale specifice funcțiilor echivalate de polițist/funcționar cu statut special din administrația penitenciarelor – nu beneficiază de actualizare.

4. Pensionari care la data încetării raporturilor de serviciu dețineau grad profesional și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din drepturi salariale specifice funcțiilor echivalate de polițist/funcționar cu statut special din administrația penitenciarelor – nu beneficiază de actualizare.

Descărcare document.

Actualizare cu rata medie anuală a inflației

Potrivit art.59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, “Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”

În urma precizărilor Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Institutului Național de Statistică, rata medie a inflației cunoscută la 1 ianuarie 2018 este cea aferentă anului 2016, respectiv -1,5%.

În aceste împrejurări actualizarea dreptului de pensie aflate în plată sau cuvenite la data de 31.12.2017 beneficiarilor Legii nr. 223/2015, pe anul 2018, se va realiza cu rata medie anuală a inflatiei aferentă anului 2016, păstrându-se cuantumul pensiei aflat în plată și fără emiterea unor decizii de actualizare conform art. 74 alin. (2) din această lege.

Procesul de actualizare va începe după finalizarea recalculării pensiilor militare de stat, respectiv 30.06.2018.

Descărcare document.